Làm lại ít bánh ^^

Angel Food Cake:

Angel food cake

Angel food cake

Angel food cake

Almond Tuiles

Almond tuiles

almond tuiles

7 Comments

  1. Bi` January 13, 2010
  2. Huyen January 13, 2010
  3. Hue Minh January 13, 2010
  4. mimi January 14, 2010
  5. phương anh September 16, 2010
  6. Yuki Jung November 20, 2010
  7. Mai March 8, 2013

Leave a Reply